ПОЛИТИКА
за ПОВЕРИТЕЛНОСТ

при ползване на BazaDanniTroyan.com

ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИЗащо е тази политика?
Кой изисква тази политика?

Тя е в съответствие с новия регламент (GDPR).
Според този Регламент Администраторът (ние) трябва да предостави на субектите на данните (това сте вие) нужната информация, която се отнася до обработването – в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Следващият текст има за цел именно това!

Тези правила се прилагат спрямо обработването на лични данни на посетители и потребители на BazaDanniTroyan.com. В тази Декларация за поверителност на личните данни се обяснява каква информация събираме за вас, защо и как използваме информацията, както и вашите права във връзка с предоставената ни от вас информация. 

Какво са „лични данни“?
Съгласно Общият регламент за защита на данните Регламент (ЕС) 2016/679, Чл. 4. Ал. 1 „лични данни“ са: всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Задължително ли е предоставянето на лични данни?
Не, не е задължително!
Задължителната информация, за да се регистрирате, е eлектронната ви поща и потребителско име.
Предоставянето на личните ви данни в останалата функционална част на BazaDanniTroyan.com е НАПЪЛНО ДОБРОВОЛНО и по ваше желание. Физическото лице, което търси или създава Елементи в базата на сайта, самостоятелно преценява дали и какви данни за себе си да предостави. Те НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за лицата по защита на личните данни (Privacy Policy)

1. Информация (обща)
От 25 май 2018 г. в България е в сила нов регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR – General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

МобиСистем ЕООД, ЕИК 204149036, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. Васил Левски 75, („МобиСистем“ или „BDT“, или „ние“), с настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашия уебсайт BazaDanniTroyan.com.

Като администратор на лични данни по предоставяне на информационни услуги, BDT отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, като ги пази отговорно и законосъобразно.

2. Информация за Администратора

 1.  Име: МобиСистем ЕООД
 2.  ЕИК/БУЛСТАТ: 204149036
 3.  Адрес: Троян, ул. Васил Левски 75
 4.  Кореспонденция: Троян, ул. Васил Левски 75
 5.  E-mail: admin@bazadannitroyan.com

МобиСистем ЕООД (BDT) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

3. ЦЕЛИ и ПРИНЦИПИ (при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни)
Ние осъзнаваме отговорността, която носим за сигурността на Вашите лични данни. Целим да обработваме и управляваме Вашите лични данни по прозрачен за Вас начин, като спазваме конкретни принципи.

3.1. ЦЕЛИ (на събирането и обработването)
Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услуги и инструменти, с които потребителите (вие) могат да участват в дейности, включително, но не само, да се регистрират и да създадат профил, да публикуват Елементи или да разглеждат списъци с Елементи, да комуникират с другите потребители, да си разменят съобщения и да изпълняват различни свързани функции на сайта BazaDanniTroyan.com .

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име (псевдоним), електронна поща. BDT събира данни единствено за извършване на действия по уеб сайта BazaDanniTroyan.com.

BDT събира и обработва личните данни, които вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите информационни услуги и включително за следните цели:

 1. създаване на и достъп до профил и осигуряване на пълна функционалност на сайта и услугите ни;
 2. персонализиране на страна при договор;
 3. възможност за изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 4. изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.
 5. подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 6. защита на информационната сигурност;
 7. счетоводни цели;
 8. статистически цели;
 9. предоставяне на техническа поддръжка;
 10. абониране за наши бюлетини или публикуване в наш Блог;
 11. оставяне на коментари в сайта

3.2. ПРИНЦИПИ (на събирането и обработването)
BDT спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 2. ограничение на целите на обработване до необходимото;
 3. свеждане до минимум на събираните данни и съотносимост с целите на обработката;
 4. точност и актуалност на данните;
 5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3.3. При обработването и съхранението на личните данни, BDT може да обработва и съхранява личните данни с цел да защити свои легитимни интереси, като:

 1. изпълнение на задълженията си към „Национална Агенция по Приходите“,
 2. изпълнение на задълженията си към „Министерство на Вътрешните Работи“
 3. задължения към други държавни и общински органи.

4. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ (основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни)
Пояснение: Как използваме вашите лични данни и на какво правно основание?

 1. Можем да обработваме вашите лични данни за изпълнението на договор с вас; когато трябва да спазим и изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (напр. за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато вашите основни интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси; когато е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия.
 2. Ние обработваме вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като напр.: за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за вас и вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност, за администриране на уебсайта, за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности и технически проблеми, анализ на данни, тестове, изследвания, статистически цели и проучвания, за реклама и маркетинг, включително профилирани маркетингови цели, така че да предоставяме съдържание, което може да бъде от по-голям интерес за вас, и като част от нашите усилия да поддържаме безопасен и сигурен нашия уебсайт.
 3. В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с ваше съгласие. В тези случаи, когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното ви съгласие. Съгласието си ще можете да оттеглите по всяко време. Tова обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето му. Предоставянето на лични данни е наложително, когато те се изискват за изпълнение на законови или договорни задължения. Ако тези лични данни не бъдат предоставени, няма да можем да управляваме договорните си отношения или да изпълняваме свои задължения. Във всички останали случаи предоставянето на лични данни е ваш избор и не сте длъжни да ги предоставяте.
 4. Можем да обработваме вашите лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт, адрес, с цел евентуално упражняване на наши права или претенции срещу вас в бъдеще. Това обработване се основава на легитимния ни интерес да можем да защитим правата си при евентуални спорове.
 5. Най-често, като потребители на уебсайт, ще използваме вашата лична информация за следното:
  С цел предоставяне на услуги и ползване на уебсайта, може да обработваме ваши лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт и др. Това обработване на данни се основава на изпълнението на договор, по който вие като потребител на уебсайта, сте страна или на основание изпълнението на наши законови задължения.
 6. Можем да обработваме вашите лични данни, за да ви изпращаме информация за наши продукти или услуги, които считаме, че биха могли да са от интерес за вас. В случай че сте наш настоящ потребител, ще се свързваме с вас чрез имейл или чрез съобщение в сайта с информация за продукти и услуги, подобни на тези, които са били предмет на предишно ползване или договаряне, освен ако не сте се отказали от получаването на такива съобщения. В случай че не желаете да получавате в бъдеще подобни съобщения, можете да се откажете като кликнете върху линка за отписване в нашите съобщения (имейли).
 7. Ако сте нов потребител, ще се свързваме с вас по електронен път само ако ни дадете Вашето предварително съгласие при регистрация. В случай че не желаете да използваме вашите лични данни по посочения начин, може да се откажете по всяко време.
 8. Можем да използваме вашите лични данни, за да оценяваме или разбираме вашите предпочитания и за да предоставяме съдържание, което е от значение за вас, за да позволим участие в интерактивни функционалности на наша услуга, когато искате да използвате такива, да оценяваме или разбираме ефективността на рекламата, която ви показваме на вас и на останалите потребители и да ви показваме реклама, от значение за вас, за да отправяме оферти и предложения към вас и останалите потребители на нашия уебсайт за продукти или услуги, които биха могли да са от значение за вас или за тях.

4.1. BDT събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, и чл. 14, Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с предоставянето на информационни услуги за обществена и лична употреба, регистриране на личен профил, и по конкретно въз основа на следното:

 1. обработване в обществен интерес, като се използва събрана публично общо-достъпна информация;
 2. изрично получено съгласие от Вас като потребител;
 3. изпълнение на задълженията на BDT по договор с Вас;
 4. спазване на законово задължение, което се прилага спрямо BDT;
 5. за целите на легитимния интерес на BDT;
 6. когато личните данни не са получени от субекта на данните, но законно от публично-достъпното пространство, BDT осигурява добросъвестно и прозрачно обработване на данните по отношение на вас – субекта на данните. В тези случаи BDT е приложил подходящи мерки за защита на правата, свободите и законните интереси на Вас (субекта на данните), което включва и предоставяне на публичен достъп до информацията.

4.2. BDT администрира лични данни по отношение на вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които вие обработвате, използвайки нашите услуги, BDT действа в качеството си на обработващ лични данни.

5. ВИДОВЕ лични данни (които събира, обработва и съхранява BDT) / операции, категории, цели, основания
Пояснение: Каква информация събираме за вас?
В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при регистрацията на уебсайта, при ползване на услуга или функционалност на уебсайта, коментар или друга ваша активност на уебсайта, както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и др.

Всеки път когато посещавате уебсайта, може автоматично да събираме следните данни:

 1. технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с интернет, данни за достъп (log-in information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство; тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от „бисквитки“ на трети лица, за което можете да намерите повече информация в нашата Политика за „бисквитките“ („cookies”) на на www……
 2. данни за вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта, информация, която сте преглеждали или търсили и др.

В някои случаи ние може да получаваме ваши лични данни от трети лица – бизнес партньори, изпълнители на технически, платежни и други услуги, рекламодатели, доставчици на аналитични услуги и др., например когато посещавате нашия сайт, можем да получим вашите лични данни от трето лице – социална мрежа, ако доброволно сте избрали да влезете на нашия уебсайт чрез платформата на съответната социална мрежа.

5.1. ОПЕРАЦИИ с данни и ЦЕЛИ
BDT
извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 1. Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за услуги
  Целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, съгласно избрания от Вас пакет.
  Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, операцията Регистрация на потребител и създаване на профил е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 2. Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор
  Целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране
 3. Изпращане на информационни съобщения
  Целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, изтичащи услуги и т.н., съгласно договора за предоставяне на услугата.
 4. Изпращане на информационен бюлетин
  Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 5. Администриране на коментари под публикувани Елементи в сайта BazaDanniTroyan.com
  Целта на тази операция е предоставянето на възможност на потребителите, които желаят, да изразят своето мнение във връзка с публикувания Елемент, материал или статия, да оставят коментар.

5.2. КАТЕГОРИИ лични данни – ЦЕЛИ и ОСНОВАНИЯ

Услугите, които предоставя сайта BazaDanniTroyan.com, предполагат предоставяне на лични данни като име (псевдоним), адрес, телефон, e-mail.
BDT обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

      5.2.1. Данни (основни):
Ваши персонализиращи данни: име, електронна поща, телефон

 1. Цел за събиране не данните:
  – регистрация на потребител;
  – осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
 2. Основание за обработка на личните ви данни– С приемането на Общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между BDT и вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни – чл. 6, ал. 1 (б) от GDPR.

      5.2.2. Допълнителни данни, предоставяни от вас:
Ако желаете да допълните вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.

 1. Цел за събиране не данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 2. Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между BDT и вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни – чл. 6, ал. 1 (б) на GDPR.

       5.2.3. Други данни, които BDT обработва:
При влизане в нашия уебсайт или във вашия профил, BDT  събира данни за използвания IP адрес.

 1. Цел за събиране не данните:Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 2. Основание за обработка на данните:Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1 (б)на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1 (е) от GDPR.

        5.2.4. Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице:
Ако желаете да ви бъде издадена фактура в качеството ви на физическо лице, следва да предоставите своя      единен граждански номер.

 1. Цел за събиране не данните:Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.
 2. Основание за обработка на личните ви данни– С приемането на Oбщите условия и регистрация на
  уебсайта, или при сключването на писмен договор, между BDT и вас се създава договорно отношение,
  на което основание обработваме вашите лични данни – чл. 6, ал. 1 (б) от GDPR.

5.3. BDT не събира специални категории лични данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679.
С това съгласие вие се задължавате ДА НЕ СЪХРАНЯВАТЕ И ИЗПРАЩАТЕ такива данни чрез сайта, които разкриват:

 1. вашия расов или етнически произход;
 2. ваши политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации,
 3. ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното ви състояние, за сексуалния ви живот или сексуалната ви ориентация,
 4. информация свързана с ваши присъди и нарушения.
 5. документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

5.4. BDT няма намерение да събира или обработва чувствителни (специални) лични данни, свързани с вас, освен ако:

 1. чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни;
 2. когато сме задължени по закон; и/или
 3. ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това.

Когато, по ваше желание И БЕЗ НАШЕ ИСКАНЕ, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, напр. чрез изпращане в коментар на нашия уебсайт), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (напр. чрез публично съобщение на уебсайта), като в този случай ще изтрием тези данни от нашия уебсайт, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим.

5.5. Личните данни са събрани от BDT от лицата (субектите), за които се отнасят:

 1. доброволно от самите потребители;
 2. законно от публичното общо-достъпно пространство.

5.6. КАТЕГОРИИ получатели на данните
Функцията на BazaDanniTroyan.com е информационна платформа за даден град или регион, която позволява на потребителите да се информират в пълнота за този град (регион) – услуги, места, събития, обекти и т.н. С публикуването на Елементи (информационни BDT-Елементи) в нея, вие предоставяте възможност на други потребители на сайта да разглеждат тези ваши Елементи, в които вие сами и доброволно определяте каква информация да се съдържа.

 5.7. BDT стандартно не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
В случаите, когато това се налага:

Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

 1. „Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни (BDT) да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите интернет страницата www.BazaDanniTroyan.com  използва „бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на сайта, с цел по-бързото ви иденфтифициране и предоставяне на услуги.
 2. Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт.
 3. Ако използваме Google Analytics (услуга за интернет анализ на Google Inc. – „Google“): Google Analytics използва конкретна бисквитка (cookies), а именно текстов файл, който се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.

Повече информация за управление на бисквитките (Сookies):

 • allaboutcookies.org е полезен ресурс с много подробна информация за бисквитките и как да ги управлявате в случай, че желаете да изтриете или забраните получаването на бисквитки от www.BazaDanniTroyan.com.
 • или посетете youronlinechoices.eu за повече информация относно поведенческата реклама и поверителността в интернет.

5.8. BDT не обработва съзнателно данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.
Пояснение: Поверителност на личните данни на деца.
На уебсайта не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 14г. Ако родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 14 г. ни е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели.

6. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ на личните ви данни
Пояснение: Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

 1. Възнамеряваме да запазим вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие с нашата Политика за съхранение на данни, не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящите правила и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица).
 2. Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработванисамо за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).

6.1. BDT съхранява вашите лични данни в профила ви за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, BDT полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички ваши данни, без ненужно забавяне.

6.2. BDT Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на BDT или друго.

6.3. BDT съхранява вашите данни, дадени на основание съгласие или получени от публичното общо-достъпно пространство до неговото изрично оттегляне или до пожелаване за премахване на данните, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

6.4. BDT съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

7. ПРЕДАВАНЕ на вашите лични данни за обработване
Пояснение: Как и на кого разкриваме вашите лични данни?
Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е необходимо за упражняване на наши права, вкл. права по Общи условия или за защита на наши легитимни интереси (вкл. легитимни интереси на трети лица) съобразно приложимото законодателство.

Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети лица, като:

 1. доставчици, които ни предоставят административни, професионални или технически услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), сигурност и поддръжка на бизнес ресурси;
 2. бизнес партньори, доставчици и под/изпълнители, които ползваме за изпълнението на договор с вас (вкл. за абонамент за наши услуги);
 3. рекламодатели, които изискват информация за вас, за да изберат и да ви предложат подходяща реклама. Ние не разкриваме на нашите рекламодатели информация, чрез която лицата могат да бъдат идентифицирани, а предоставяме обобщена информация за нашите потребители. Можем да използваме такава обобщена информация и за да помогнем на рекламодателите да достигнат до определена аудитория. За тази цел, можем да използваме събраната от вас информация, за да можем да покажем рекламата на нашите рекламодатели на желана от тях целева аудитория;

При необходимост BDT може да споделя лични данни с външни консултанти (напр. адвокати, счетоводители, одитори).
В някои случаи и при спазване на принципа „необходимост да се знае“, можем да разкриваме лични данни на свързани с нас лица. С тези лица прилагаме и спазваме подходящи мерки за защита, за да обезпечим сигурността на личните данни.

При избор на трети страни – доставчици на услуги, се стремим да извършваме необходимата надлежна проверка и изискаме от тези доставчици да поддържат адекватни технически и организационни мерки за защита на личните данни и да обработват личните данни само съобразно инструкциите на BDT.  Доставчиците на услуги имат право да използват подизпълнители при предоставянето на услугите, при условие че подизпълнителят спазва същите задължения за защита на данните както доставчика.
Съхранение на вашите лични данни и предаване на данни в чужбина
Информацията, събрана от трети лица, чрез „бисквитки“ (Google приложения…), обикновено се осигурява от център за данни, който е най-близо до мястото, откъдето се генерира трафикът. Това означава, че такава информация, може да се управлява от сървъри, разположени в ЕИП (Европейското икономическо пространство) и може да бъде предавана извън ЕИП. За повече информация, може да видите нашата Политика относно „бисквитките“ („cookies”) на www……

Нашето намерение е да не предаваме вашите лични данни извън ЕИП.

7.1. BDT може по собствена преценка да предава част или всички ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

7.2. BDT ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ВАШИТЕ ПРАВА

(при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни в BDT)

8. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ за правата на субекта на данни

 1. BazaDanniTroyan.com ви осигурява непрекъснат 24 часов достъп до вашия акаунт, освен в случаите на техническа неизправност.
 2. Чрез достъпа до вашия акаунт, вие имате право на проверка, промяна или изтриване на предоставената от вас информация. Имате възможност и да се откажете от съгласието за обработване на данните ви чрез закриване на акаунта ви (което ще доведе до невъзможност за използване услугата на сайта).
 3. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се основава на задача от обществен интерес, упражняване на официално правомощие или на легитимен интерес.
 4. Можете да поискате от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват от нас или не, да поискате копие от личните ви данни и/или да поискате да ги коригирате.
 5. При определени обстоятелства имате правото да изискате от нас да изтрием личните ви данни или въз основа на правото на преносимост да поискате да предадем някои от вашите лични данни на вас или на други лица. Освен това имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни (напр. при използване и обработване за целите на директния маркетинг или в случай че някои решения са направени само чрез автоматично обработване (вкл. профилиране).
 6. Когато сме поискали съгласието ви да обработваме личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие, без неблагоприятни последици.
 7. Имате право да възразите и когато обработваме вашите лични данни на основание наш легитимен интерес (както е обяснено по-горе).

Моля, обърнете внимание, че вашите права, описани по-горе, могат да бъдат ограничени в определени случаи и са предмет на приложимото законодателство за защита на личните данни; напр. вашето право да възразите срещу обработването на личните ви данни може да бъде ограничено, ако докажем, че имаме безспорни законови основания за обработването на личните ви данни, които имат преимущество пред вашите интереси. Ще трябва да потвърдите самоличността си и да ни предоставите допълнителни детайли, за да ни помогнете да отговорим на вашата молба. За изпълнение на вашето искане не се дължи такса, освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и пропорционална на вашето искане.

Ако желаете да упражните тези права, моля свържете се с нас чрез посочените данни за контакт.
Надяваме се, че ще можем да отговорим на всеки ваш въпрос относно начина, по който обработваме вашите лични данни. Имате обаче и право да подадете жалба до съответните органи за защита на данните.

9. ОТТЕГЛЯНЕ на съгласието за обработване на личните ви данни

9.1. Ако не желаете всички или част от вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от BDT за конкретна
или за всички цели на обработване, вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез
попълване на формата във вашия профил или чрез искане в свободен текст през формата в сайта или друг писмен
вариант.

9.2. BDT може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето (или субекта), за което се отнасят данните.

9.3.
С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията ви за използване на услугите, вашият профил ще стане неактивен.

10. Право на ДОСТЪП

10.1.
Вие имате право да изискате и получите от BDT потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас.

10.2.
Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

10.3. BDT ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с вас, в електронна или друга подходяща форма.

10.4.
Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но BDT си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

11. Право на КОРИГИРАНЕ или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с вас директно през вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до BDT.

12. Право на ИЗТРИВАНЕ („да бъдеш забравен“)

12.1. Вие имате правото
да поискате от BDT изтриване на свързаните с вас лични данни, а BDT има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 3. вие възразите срещу обработването на свързаните с вас лични данни за легитимни интереси на BDT , включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо BDT;
 6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

12.2. BDT не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

12.3. За да упражните правото си на „забравяне“, вие следва да подадете искане през опцията във вашия профил или писмено искане, изпратено до BDT, както и да удостоверите пред BDT своята самоличност и идентичност с лицето (субекта), за което се отнасят данните, като представите своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните.

12.4. BDT не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

13. Право на ОГРАНИЧАВАНЕ
Вие имате право да изискате от BDT да ограничи обработването на свързаните с вас данни, когато:

 1. не считате, че личните данни, които обработваме, са точни и актуални и оспорите точността на тези данни, за срок, който позволява на BDT да провери точността им;
 2. обработването е неправомерно, но вие не желаете личните ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 3. BDT не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 4. възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на BDT имат преимущество пред вашите интереси.

14. Право на ПРЕНОСИМОСТ

14.1. Вие можете
по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за вас във връзка с използване на услугите на BDT, директно през вашия профил или с искане по имейл.
Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато:

 1. обработването е въз основа на вашето съгласие;
 2. обработването се извършва във връзка с изпълнението на даден договор;
 3. обработването се извършва посредством автоматизирани средства.

14.2. Вие можете да поискате от BDT директно да прехвърли вашите лични данни към посочен от вас администратор, само когато това е технически възможно.

15. Право на ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Вие можете да поискате от BDT да ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. BDT може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

16. Право на ВЪЗРАЖЕНИЕ
Вие можете да възразите по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни от BDT, които се отнасят до вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

17. Вашите права ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА на личните ви данни

17.1. Ако BDT установи
нарушение на сигурността на личните ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, ние ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

17.2. От BDT
не се изисква (не е длъжен) да ви уведомява, ако:

 1. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 2. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

18. Право на ЖАЛБА

18.1.
В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни или смятате, че не обработваме вашите лични данни законосъобразно, ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Имате право и да подадете жалба до надзорния орган (Комисията за защита на личните данни), с координати:

 1.  Име: Комисия за защита на личните данни
 2.  Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
 3.  Кореспонденция: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
 4.  Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 5.  Уебсайт: cpdp.bg

18.2. Можете да получите съдействие и да упражните всичките си права относно защита на вашите лични данни чрез формите за контакт, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си към BDT във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

19. Предоставяне на личните ви данни
Дали данните ще се предоставят на трета държава извън ЕС?
Администраторът няма за цел да извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

BazaDanniTroyan.com e сайт достъпен и от страни извън Европейския съюз. Това предполага, че данните, които сте предоставили в Елементите си могат да бъдат видяни от тези трети страни.

20. Защита на данните

 1. Ние съхраняваме вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Ние и нашите партньори използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни.
 2. Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим зависещото от нас, за да защитим вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предавани чрез уебсайта, всяко предаване на данни е на ваш собствен риск. След като получим вашите данни, ще прилагаме строги процедури и функционалности за сигурност, с оглед предотвратяване на неоторизиран достъп.
 3. Внимание: Отговорността за конфиденциалността на всички средства за удостоверяване (напр. пароли), които използвате за достъп до нашия уебсайт, Е ВАША.

21. Сигурност от страна на BazaDanniTroyan.com

 1. предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
 2. BDT ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до информация или за обща комуникация с вас. Служителите ни са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
 3. водим се от приетата фирмена политика за защита на личните данни, като стриктно я прилагаме при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители в сайта.

22. „Бисквитки“ и социални мрежи

 1. BazaDanniTroyan.com използва „бисквитки“ и други технологии, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.
 2. BazaDanniTroyan.com използва „бисквитки“, за да ви отличи от другите потребители на уебсайта. Това ни помага да ви осигурим приятно разглеждане на нашия уебсайт, а също така ни позволява да го подобряваме. Обработването се основава на вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на вашия браузър.
 3. За подробна информация относно използваните от нас „бисквитки“, за какъв период и цели ги използваме, вижте нашата Политика за „бисквитките“ („cookies”) на www….
 4. Нашият уебсайт може да включва функционалности за социални медии и мрежи, като напр. бутон за Facebook, Youtube или други. Тези функционалности могат да събират информация за вас, като напр. IP адрес и уебсайтове, които посещавате, и да активират „бисквитка“, за да настроят правилно функционалността. Обработването на информация чрез взаимодействието с тези функционалности се урежда по правилата на политиката за поверителност на дружеството, което предоставя функционалността.

23. Линкове към други уебсайтове

 1. BazaDanniTroyan.com  може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под контрола на BDT. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност.
 2. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества.
 3. BDT не упражнява контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, уведомленията или практиките на уебсайтовете или услугите на трети лица.

ДРУГИ

24. Възлагане на BDT

24.1. Когато възлагате на BDT да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, BDT действа в качеството на Обработващ личните данни.

24.2.
В този случай BDT действа единствено по ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които вие обработвате. BDT няма контрол върху съдържанието и данните, които вие като ползвател на услугата избирате (включително ако тези данни включват или не лични данни). Тогава BDT няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на BDT в този случай се ограничава до:

 1. съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия;
 2. предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

25. Контакт с нас

 1. ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нас   на обявените в началото координати.
 2. моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически   възгледи, религия или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.)


Тази ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за лицата по защита на личните данни е:
Приета на: 05.03.2021 г.
Последно актуализирана на: 28.09.2023 г.

* Можем да актуализираме тази Политика за поверителност при нужда, за което ще ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила в BazaDanniTroyan.com. Моля, преглеждайте настоящите правила периодично с оглед бъдещи промени.


! МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ, които са предприети за опазване на личните данни, съхранявани на инфраструктурата на нашите хостинг-партньори:

Сигурността на информацията, включително и лични данни, е приоритет за нас и нашите хостинг-партньори.
Сигурността е нещо, с което ние и те не можем да си позволим компромиси. Затова работим с доказали се с времето професионалисти. Нашите хостинг-партньори са внедрили изцяло нова система за сигурност на цялата си инфраструктура. Тя работи на няколко нива и всеки ден блокира десетки хиляди опити за компрометиране на клиентски сайтове и клиентска информация, включително и лични данни.
Всеки ден се добавят в нея нови правила и се полагат грижи информацията на клиентите да е защитена на най-високо ниво.

Внедрена е и цялостна система за защита от DDoS атаки. Системата за защита от DDoS засича 95% от познатите типове DDoS атаки и непрекъснато се актуализира спрямо новорегистрираните атаки.

С всички тези действия се блокират стотици хиляди опити годишно за злонамерени действия към информацията, която клиентите съхраняват на тези хостинг-сървъри.

Всичко това прави BazaDanniTroyan.com надежден и за вас – нашите клиенти и потребители!

 

Към Бисквитки BDT
Към Общи Условия BDT
* Към САЙТА (тук)

v-5